herb unia eu

Zorganizowaną naukę gry na instrumentach muzycznych rozpoczęto w Mielcu pod koniec lat pięćdziesiątych. Wtedy to utworzono Społeczne Ognisko Muzyczne, w którym odbywała się nauka gry na akordeonie, fortepianie, skrzypcach, instrumentach dętych i perkusji. Rosnące powodzenie ogniska spowodowało, że w 1962 r. Zarządzeniem ministra Kultury i Sztuki przekształcono je w Państwowe Ognisko Muzyczne – instytucję finansowaną przez państwo, wchodzącą w system szkolnictwa muzycznego i posiadającą uprawnienia do wydawania świadectw.

Rozwój miasta Mielca i jego znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także  rosnący poziom  i powiększająca się z roku na rok ilość uczniów były głównymi motywami podjęcia przez Ministra Kultury i Sztuki decyzji o przekształceniu z dniem 1 września 1970 roku Państwowego Ogniska Muzycznego w Mielcu w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

W inauguracyjnym działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia roku szkolnym 1970/71 naukę podjęło 39 uczniów w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas 6 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem Szkoły mianowany został Andrzej Wilczyński.

Wyraźny rozwój ilościowy nastąpił w drugim roku szkolnym – 1971/72. Ilość uczniów wzrosła do 143. W Szkole wówczas pracowało 10 nauczycieli. Dyrektorem Szkoły mianowano Aleksandra Myszkę. Z roku na rok wzrastała liczba uczniów, oraz przybywało nowych nauczycieli dzięki którym szkoła w swojej ofercie miała nowe specjalności nauczania. Już wówczas w szkole uczniowie prezentowali się na popisach i koncertach solistycznych, a atrakcją i dużym wydarzeniem w życiu miasta Mielca były koncerty orkiestry szkolnej pod dyrekcja Aleksandra Myszki i innych zespołów kameralnych. Kolejne lata przynosiły dalszy rozwój ilościowy i jakościowy Szkoły. W latach 1975/76 nauczanie prowadzono już w pięciu specjalnościach: instrumentów smyczkowych, fortepianu, akordeonu, instrumentów dętych i instrumentów perkusyjnych. Na lekcje prowadzone przez 12 nauczycieli uczęszczało już 194 uczniów. Postępy mieleckich adeptów muzyki śledzone były w Mielcu i regionie z sympatią i rosnącym zainteresowaniem. Wyrazem tego były coraz częstsze zaproszenia Szkoły do występów na prestiżowych uroczystościach.

Rok 1978/79 rozpoczęto ku satysfakcji wszystkich w najcenniejszym świeckim zabytkowym budynku przy ul. Kościuszki 10 z tzw. Salą Królewską z wyjątkowej klasy wystrojem wnętrza (portrety królów i książąt polskich, herby miast polskich, tryptyk religijny) i bardzo dobrą akustyką. Ówcześnie szkoła dysponowała blisko 20 salami do nauki. W Sali królewskiej od początku1979 roku miało miejsce wiele prestiżowych imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę. Nowa baza lokalowa sprawiła, że możliwy stał się dalszy rozwój Szkoły pod względem liczebności uczniów, ale  i jakości prezentowanych koncertów, popisów i audycji muzycznych..

W roku 1988/89 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Odchodzącego na emeryturę Aleksandra Myszkę zastąpił dotychczasowy wicedyrektor Franciszek Wyzga. To m. in. w wyniku jego starań i władz miasta Mielca po akceptacji Ministra Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Zarządzeniem nr 26/90 z dnia 1990 roku przekształcono Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Mielcu w Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Mielcu. Decyzja ta oznaczała niepodważalny awans mieleckiej placówki artystycznej nie tylko w środowisku, ale przede wszystkim dalszy jej rozwój i podnoszenie poziomu edukacyjnego i artystycznego, co zostało potwierdzone w kolejnych latach jej funkcjonowania. W pierwszej klasie nowo powstałej szkoły muzycznej II stopnia naukę rozpoczęło 12 uczniów i liczba ta systematycznie wzrasta. Awans organizacyjny i artystyczny był nie tylko spełnieniem marzeń i aspiracji mieleckiego środowiska muzycznego, ale też wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć szkoły i odpowiednich kwalifikacji grona nauczycielskiego. Kolejne lata to dalszy rozwój ilościowy, związany z przybywaniem roczników II stopnia oraz wzrost poziomu artystycznego. Wprowadzono cykliczne piątkowe koncerty „Muzyka dla wszystkich” i wieczory tematyczne, utworzono kilka kolejnych zespołów kameralnych (łącznie działało 9). W roku 1995/1996 jubileusz 25–lecia działalności uczczono nie tylko specjalnymi uroczystościami (28–29 IX), ale także szeregiem nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych. Był to także rok zakończenia nauki przez pierwszych pięciu absolwentów II stopnia. Od roku 1996/1997 wprowadzono cykliczne „Wieczory muzyczne” i „Koncerty umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych”. Rok 1997/1998 zakończono występem orkiestry kameralnej pod batutą Franciszka Wyzgi na I Międzynarodowym Festiwalu Organowym w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu (30 VI). W roku 1998/1999 ożywioną działalność prowadziły orkiestra kameralna i orkiestra smyczkowa pod dyrekcją Franciszka Wyzgi, które wystąpiły m.in. w mieleckim kościele MBNP z „Koncertem kolęd” i „Koncertem oratoryjnym”. W tradycyjnym „Koncercie galowym”, kończącym rok szkolny, wystąpił oficjalnie po raz pierwszy chór szkolny pod kierunkiem Renaty Wrażeń. Kolejny jubileusz – 30-lecie Szkoły – uczczono uroczystościami i m.in. debiutem szkolnej orkiestry symfonicznej (23 IX 2000 r.). Podczas pracy na stanowisku dyrektora, szkoła przeszła szereg remontów, m. in. pozyskany został budynek obok szkoły dzięki, któremu szkoła zyskała dodatkowe pomieszczenia administracyjne oraz dydaktyczne. Budynek ten połączony został z budynkiem zabytkowym praktycznym holem wejściowym.

W roku 2001/2002 odchodzącego na emeryturę Franciszka Wyzgę na stanowisku dyrektora zastąpiła dotychczasowa wicedyrektor Gabriela Pietrzak. Kontynuowana była dotychczasowa działalność szkoły w zakresie dydaktyczno-artystycznym. Szkoła organizowała koncerty o charakterze edukacyjnym, a także wiele dotychczasowych form koncertowych takich jak: popisy, audycje muzyczne oraz koncerty dla środowiska mieleckiego.

W roku 2003/2004 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po dwóch latach, po zrezygnowaniu z funkcji dyrektora na to stanowisko na rok szkolny 2003/2004 powołany został Ryszard Kusek, który w roku 2004 przystąpił i wygrał konkurs na powyższe stanowisko. W kolejnych latach (2009, 2014, 2019) również odbywały się konkursy na stanowisko dyrektora szkoły, które wygrał dotychczasowy dyrektor i pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Wśród nowych form działalności pojawiła się współpraca ze szkołami muzycznymi na Węgrzech, Słowacji i Czechach. Dzięki współpracy z grupą państw Wyszehradzkich, wspólnym projektom i funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej młodzież i nauczyciele Szkoły mogą zapoznać się z kulturą muzyczną innych narodów. Stworzone są możliwości prezentacji  umiejętności zdobytych podczas nauki w naszej Szkole na koncertach m. in. na Węgrzech, Słowacji, ale również w krajach Beneluksu. Szkoła uczestniczy również w projektach wyjazdowych w ramach Stowarzyszenia Europejskich Szkół Muzycznych EMU, gdzie m. in. młodzież odbyła tournee we  Włoszech w ramach festiwalu ALLEGROMOSSO.

Od początku swej działalności praca w mieleckiej szkole skierowana była na wszechstronny rozwój artystyczny uczniów. Oprócz swej podstawowej działalności, jaką jest edukacja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży z Mielca i okolic Szkoła prowadzi intensywną działalność koncertową w środowisku mieleckim, w różnych miejscach w kraju, jak również we wspomnianych wcześniej krajach europejskich.

W działalności artystycznej uczniowie pod fachowym okiem swych nauczycieli odnosili i nadal odnoszą wiele sukcesów w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach muzycznych od szczebla regionalnego po międzynarodowy. Świadczy to o odpowiednio dobranych metodach pracy z dziećmi i młodzieżą, czytelnej komunikacji, dużym zaangażowaniu nauczycieli, trafnych narzędziach motywacyjnych, jak również matrakcyjnej ofercie dydaktyczno-artystycznej skierowanej do młodych talentów muzycznych, których nigdy w Mielcu nie brakowało.

Ponadto od lat 90 siątych w mieleckiej szkole organizowane są imprezy artystyczne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, m. in.:  Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych, w latach 2002 – 2009 Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych, oraz od 2002 roku – Polskie Spotkania Kontrabasowe, Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej, warsztaty, seminaria dla uczniów i nauczycieli. Czynną działalność koncertową w mieleckiej szkole prowadzono od samego początku jej istnienia organizując wiele koncertów i popisów uczniów. Ważną rolę w życiu Szkoły odgrywają organizowane od wielu lat audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z Mielca jak i z okolicznych miejscowości.

W swej blisko 50 - letniej historii w mieleckiej Szkole odbyło się wiele koncertów wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Daje to szansę obcowania z wybitnymi artystami . Stwarza również możliwość podglądania i uczenia się muzyki poprzez słuchanie wspaniałych wykonań i interpretacji muzycznych. W Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, która posiada swój specyficzny wystrój i znakomitą akustykę gościli  najwybitniejsi artyści polscy i zagraniczni, m. in.: Regina Smendzianka, Halina Czerny – Stefańska, Bogna Sokorska, Paulos Raptis, Krzysztof Jakowicz, Rinko Kobayashi, Marina Jaszwili, Orkiestra kameralna „Wirtuozi Lwowa”, Chór kameralny z Mukaczewa na Ukrainie, Orkiestra symfoniczna Filharmonii z Rzeszowa, Orkiestra Symfoniczna z Szolnok (Węgry), Łukasz Długosz, Filip Wojciechowski Trio, Miloslav Gajdoš, Jan Kotula, Krzysztof Firlus, Dawid Mżyk i wielu innych.

Podjęte zostały także intensywne starania służące odnowieniu zabytkowego budynku w którym mieści się Szkoła. Od roku 2003 – 2010 wykonano szereg prac remontowych (remont ogrzewania szkoły, remont sanitariatów, osuszenie podpiwniczeń szkoły i pomieszczeń, jak również wymiana wszystkich okien. Środki finansowe pozyskiwane były z wielu źródeł: programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Centrum Edukacji Aartystycznej, a także ze Starostwa Powiatowego w Mielcu, Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz innych sponsorów.

W latach 2009-2014 w szkole poczyniono wiele zakupów. Nauczyciele i uczniowie otrzymali do swojej dyspozycji nowe instrumenty (zakupione zostały nowe instrumenty wszystkich specjalności instrumentalnych akordeony – kilkanaście fortepianów (tym dwa fortepiany koncertowe) i pianin, kilkanaście akordeonów, dziesiątki instrumentów strunowych i dętych, instrumenty perkusyjne (w tym marimba i wibrafon). W szkole powstała  sala multimedialna z komputerami i tablica interaktywną do wspierania kształcenia muzycznego. Od 2015 roku działa w szkole również nowoczesne studio nagrań. Szkoła stara się systematycznie również remontować starsze instrumenty szkolne.

W latach 2010-2015 wykonano szereg kolejnych remontów i modernizacji (remont całego dachu – wymieniono skorodowana blachę. Jeną z najważniejszych inwestycji ukończono w grudniu 2011 roku, kiedy to po intensywnych pracach modernizacyjno – remontowych zagospodarowany został  s t r y c h, który był nieużytkowany od początku powstania zabytkowego budynku, czyli od 1909 roku. W wyniku tej inwestycji szkoła wzbogaciła się o ponad 400 m2 powierzchni użytkowej. Powstało dodatkowych 10 sal dydaktycznych, dwie sale do zajęć teoretycznych oraz sala kameralna. Poddano kapitalnemu remontowi cały parter i wszystkie sale dydaktyczne. Wstawione zostały również drzwi akustyczne. Główna sala koncertowa (Sala Królewska) zyskała nowy wygląd, a zabytkowe obrazy zostały poddane gruntownej odnowie w krakowskiej pracowni artystycznej. Sala ta zyskała również nową scenę wraz zapadnią fortepianową. Wyremontowano również wszystkie pomieszczenia w piwnicy szkoły, a także zamontowano nowoczesną kotłownię do ogrzewania szkoły.

W latach 2011 – 2015 w wyniku uczestniczenia  w Programach operacyjnych MKiDN szkoła zakupiła bardzo dużą ilość instrumentów, m. in. dwa koncertowe fortepiany, kilkanaście pianin i wiele bardzo dobrej klasy instrumentów strunowych i dętych oraz akordeonów. Powstała nowoczesna pracownia multimedialna wyposażona w komputery, klawiatury midi, tablicę multimedialną, programy specjalistyczne oraz profesjonalne studio nagrań.

W roku 2015 w wyniku kolejnej inwestycji szkoły wyremontowany został cały budynek „B” w którym znajdują się zarówno sale dydaktyczne jak i również pomieszczenia administracji. Ważnym przedsięwzięciem było również zagospodarowanie kolejnego nieużytkowanego nigdy strychu w wyniku którego powstało 3 sale dydaktyczne i jedna sala do zajęć teoretycznych.

W wakacje 2016 roku zakupione zostały kolejne dwa fortepiany, 4 pianina, bardzo dobrej klasy saksofon barytonowy i instrumenty perkusyjne.

W roku 2017 został zakupiony kolejny nowy fortepian. Od wakacji 2017 roku szkoła uczestniczy w programie Unijnym: "Termomodernizacja szkół artystycznych". Ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz współfinansowania MKiDN wyrbudowany został nowoczesny, stylowy i przestrzenny główny hol wejściowy do szkoły, docieplony został budynek administracyjny w tym elewacja zewnętrzna oraz wyremontowany został szklany podwójny dach nad salą królewską. Całość pozyskanych środków na tą inwestycję to ponad 3 milliony złotych. Efekty rewitalizacyjne tego budynku doceniło niezależne grono ekspetów i 2019 roku szkoła otrzymała w siedzibie Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie  prestiżową nagrodę I stopnia oraz tytuł „Budowa Roku Podkarpacia”)

Efektem intensywnych zabiegów logistyczno - organizacyjnych i zaangażowania szkoły trwających od 2017 - 2018 roku był kolejny ważnym sukces w postaci otrzymania znacznych środków z funduszy unijnych. Tym razem szkoła wygrała Projekt Unii Europejskiej pod nazwą „Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu”Całość dofinansowania to kwota: 2 726 659 zł. Szczegóły: www.psm.mielec.pl. Rok 2018 i 2019 był rokiem realizowania powyższego zadania. Od 01.03.2019 roku przez najbliższe 5 lat szkoła będzie korzystać z zakupionych instrumentów i sprzętu, a tym samym realizować będzie wskażniki i zadania wynikające ze zobowiązań tego projektu.

Dzisiejszy dzień w życiu szkoły to m.in kontynuowanie dobrych pomysłów z lat ubiegłych, tradycyjne koncerty i popisy szkolne, wyjazdy i sukcesy uczniów na konkursach, festiwalach i przeglądach, jak również ciągłe poszukanie i wprowadzanie szereg nowych form działalności i ciekawych propozycji. Szkoła obecnie prowadzi naukę gry na niemal wszystkich instrumentach. W 2011 roku powstał wydział wokalny w szkole muzycznej II stopnia, a rok szkolny 2015/2016 przyniósł nam pierwszych absolwentów. Obecnie w szkole działają 4 sekcje: Sekcja Fortepianu, Sekcja Instrumentów Strunowych i Wydziału Wokalnego (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, śpiew solowy), Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji (flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, tuba, oraz perkusja, Sekcja Akordeonu i Organów, Sekcja Kameralistyki, a także Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych wspierwjąca proces kształcenia muzycznego.

Obecnie (dane 1 września 2019) w szkole uczy się 245 uczniów, w tym w SM I stopnia 155, a w SM II stopnia 90. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli oraz 10 osób administracji i obsługi szkoły.

To tylko krótki wycinek z blisko 50 letniej historii działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. Ufamy, że kolejne lata będą przyświecać w dalszym ciągu jej rozkwitowi, by mogła rozwijać talenty i służyć ZIEMI MIELECKIEJ dla dobra regionu i całej naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.

 bip logo  mkidn logo  mkidn logo  termo logo